INFORMACJA

W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.         Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wilczy Stok 12, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000186438, REGON: 278181753, NIP: 6452323383, reprezentowaną przez: Iwonę Mazur – Prezesa, (dalej także „OSOD” lub „Administrator”). W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem email: osod@osod.info, lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 

2.         Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 

Dane osobowe, które podasz wypełniając petycję, przetwarzane są w celu złożenia petycji w sprawie dotyczącej zmian potrzebnych w sposobie i organizacji leczenia osób z przewlekłą choroba nerek w Polsce (w tym przede wszystkim w przedmiocie podwyższenia stawki refundacyjnej za dializę). Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyrażasz decydując się na podpisanie petycji. Twoje dane osobowe, jako osoby popierającej petycję, będą także przetwarzane w celu reprezentowania Ciebie przez OSOD przed podmiotem, do którego będzie ona składana, tj. przed Ministrem Zdrowia. Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (reprezentacji grupy podmiotów wnoszących petycję, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o petycjach).

 

3.         Zgoda na przetwarzanie danych

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

4.         Obowiązek podania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zebrania podpisów pod petycją. Zakres wymaganych danych osobowych określa ustawa o petycjach.

 

5.         Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe będą przechowywane przez czas zbierania podpisów i do czasu rozpatrzenia petycji przez podmiot rozpatrujący.

 

6.         Profilowanie

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

7.         Odbiorcy danych

 

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione na rzecz adresata petycji. Zostaną także powierzone do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta OSOD (na podstawie art. 28 RODO) na potrzeby zebrania i procedowania petycji, w tym usług świadczonych przez dostawców infrastruktury IT.

 

 

8.         Przysługujące uprawnienia

 

·           Masz prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać kontaktując się z OSOD korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.

·           Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie dotyczących Cię danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

POWRÓT DO PETYCJI >>>